Dokumenti

Nolikums

Iesniegums par uzņemšanu

Iesniegums par atskaitīšanu

Pāšnovērtējuma ziņojums 2022/2023

Attīstības plāns

Noteikumi izglītojamo uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai

Profesionālās ētikas kodekss

Audzēkņu vērtēšanas kārtība

Ieteikumi audzēkņiem un vecākiem, ja saskarās ar mobingu skolā

SSG uzņemšanas prasības

Kontrolnormatīvu testi zēniem

Kontrolnormatīvu testi meitenēm